Table of Contents Table of Contents
Next Page  78 / 86 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 78 / 86 Previous Page
Page Background

Project of the Year - Student Category

|

Architecture of Israel

104

|

February

2016

|

page

English

19

לקראת אדריכלות אקראית

איזידורו מישאן, אוניברסיטת קורנל

מישיגן ארה״ב

תוך התבססות על תיאוריית ״הסיבה המזדמנת״ של

המטפיזיקן הרמן גרהם, פרויקט הגמר מעמיד בסימן שאלה

את הקשר המתחייב לכאורה בין שימושי לאסתטי.

הסטודנט דוגל בקיומם האוטונומי של הדברים, תוך שימת

דגש על חוויית המבנה.

הפרויקט מתמקד בגשר להולכי רגל המורכב מצבר אקראי

של אובייקטים טבעיים, הנושאים מעצם טיבם אסתטיקה

אוטונומית העומדת בזכות עצמה.

מנחים: ג׳ני סבין, סופיה קרימיזי