Table of Contents Table of Contents
Next Page  74 / 86 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 74 / 86 Previous Page
Page Background

Project of the Year - Student Category

|

Architecture of Israel

104

|

February

2016

|

page

English

91

23

קטגוריית

סטודנטים

ללמוד מבני ברק

הצעה רדיקלית

לציפוף עירוני

רות גרסטל, הטכניון חיפה

השנה

רויקט

פ

מדי שנה בסוכות, העיר בני ברק מגדילה את תפוסת הדירות

. קונסרוקציות מאולתרות ופטנטים מבניים שאף

20%

שלה בכ

מתכנן קונבנציונלי לא היה חולם עליהם, נשלפים החוצה

כמגירות, בקומה שנייה, שלישית, רביעית, ללא כל היסוס או

מחשבה בטיחותית.

קומות הקרקע מתרחבות בהדרגה לעבר הגינות המוזנחות

בדרך כלל, ואין פוצה פה. בתום החג, חלק מהקונסטרוקציות

מקבלות ״קביעות״, ואט אט הציפוף האקראי והבלתי מפוקח

מניע תהליכי ציפוף בלתי מבוקרים המניעים, בתהליך

אבולוציה יוצא דופן.

ולא בכדי - גבולות העיר החרדית הכלואה במטרופולין,

מוגבלים, ושיעור הילודה בה מן הגבוהים בישראל, והמרחב

המטולא משקף נכוחה את צורכיהם האמיתיים של

המשתמשים.  

תוך פיענוח תופעת ההתערבות האנרכיסטית, פרויקט הגמר

מציע לעדכן את המושג עירוניות, על ידי חילוץ תמות ציפוף

לפיתוח העיר העתידית, מתוך סיטואציות קיימות.

מנחים: איתן קימל, יוליה גרינקרוג