Table of Contents Table of Contents
Next Page  6 / 86 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 86 Previous Page
Page Background

Project of the Year - Building Category

|

Architecture of Israel

104

|

February

2016

|

page

English

תחרות פרויקט השנה שהתקיימה בפעם השביעית בשיתוף עם

האיחוד האירופי, גורפת מדי שנה כשלוש מאות הגשות מרחבי

העולם. מטרת התחרות, המתקיימת בשש קטגוריות, היא לאתר

פרויקטים יצירתיים הניתנים ליישום, ומשקפים באופן גלוי או סמוי,

מודעות לסביבה ולאקלים. מפאת ריבוי ההגשות, שלושת המקומות

הראשונים מפורסמים כאן בהרחבה, מתוך כוונה ששאר הפרויקטים

שעלו לשלב הגמר יפורסמו בגיליונות הבאים.

91

קטגוריית

מבנים

ספריית המלך פאהד

ריאד, ערב הסעודית

גרבר אדריכלים

ספריית המלך פאהד הממוקמת בין הרחובות

אוליה ואל-פייסליה בריאד, הוגשה על ידי גרבר

אדריכלים מגרמניה, וזכתה במקום הראשון, בשל

מעטפת מניפות הבד המצלילות על המבנה,

והתייחסותו הכללית לסביבה. אולם, משיקולים

פוליטיים, מזמין העבודה ביקש להימנע מפרסום

מורחב של הפרויקט.

פרטים נוספים:

השנה

רויקט

פ

http://goo.gl/rdBaHT